Beautiful Space Architecture Construction – Design – Consulting Co., Ltd.


Settlement procedures for the construction

Xin giấy phép sử dụng đất.
Lập hồ sơ xin giấy phép thẩm định thiết kế.
Lập đề án cứu hỏa và xin giấy phép thỏa thuận phòng cháy chữa cháy.
Lập đề  án môi trường và xin giấy phép thỏa thuận môi trường (tùy thuộc tính chất sản xuất )
Xin giấy phép xây dựng.